Week 16 2017 stream ranking

# Stream Average Peak Time V×H
1 ESL SC2 721 2,383 6d 2h 105,737
2 OGaming SC2 362 1,534 6d 11h 56,433
3 GSL 7,055 10,301 7h 19m 51,621
4 Winter 1,017 2,025 2d 2h 51,000
5 BaseTradeTV 1,262 3,637 1d 13h 46,854
6 RotterdaM 601 1,164 1d 22h 27,677
7 Hui 742 5,561 22h 24m 16,632
8 ByuN 1,525 2,297 10h 35m 16,143
9 PiG 356 865 1d 16h 14,460
10 Avilo 465 951 1d 3h 12,986
11 vsl_sc2 1,601 3,052 7h 39m 12,248
12 Lowko 472 832 1d 11,632
13 soO 722 1,371 15h 32m 11,211
14 Neuro 212 727 2d 2h 10,812
15 HeRoMaRinE 379 888 1d 3h 10,373
16 Hyper2374 186 308 2d 7h 10,316
17 GSL_공식 1,391 2,568 7h 22m 10,245
18 GauntletSC2 300 1,721 1d 3h 8,337
19 MaNa 412 1,102 19h 56m 8,206
20 Honor. 716 1,701 10h 39m 7,622
21 DIMAGA 124 472 2d 3h 6,415
22 온풍미디어 1,577 2,417 3h 44m 5,887
23 JimRising 135 291 1d 18h 5,684
24 TaKe 492 1,393 11h 26m 5,632
25 CranK 330 1,137 16h 49m 5,549
cocks