BlizzCon

# Event When Average Peak
1 BlizzCon: Semifinals and Finals 5 Nov 2016 35,223 129,873
2 BlizzCon: Co-op Blizzcon Challenge 5 Nov 2016 39,955 63,020
3 BlizzCon: Day 1 - Quarter Finals 4 Nov 2016 28,065 54,855
4 BlizzCon: LotV Launch Celebration 7 Nov 2015 24,977 31,458
5 BlizzCon: Archon Showmatches 7 Nov 2015 30,491 35,027
6 BlizzCon: Opening Ceremony 6 Nov 2015 53,216 69,547
cocks